Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen SJ Graphics en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten met SJ Graphics, voor de uitvoering waarvan SJ Graphics derden dient te betrekken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien SJ Graphics niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Prijsopgave
AIle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van SJ Graphics zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een onvoorziene verandering kan o.a. inhouden het verzoeken van diensten die niet in het gekozen pakket aangeboden worden.

Prijzen
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door SJ Graphics wordt bevestigd en daartegen binnen acht dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en SJ Graphics met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden SJ Graphics pas nadat deze schriftelijk door SJ Graphics zijn bevestigd.

Aanvaarding Voorwaarden
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

De uitvoering van een overeenkomst
Voorbeeld of model
Is aan de opdrachtgever een voorbeeld of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door SJ Graphics mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of benodigde materialen.

Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. SJ Graphics houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan SJ Graphics, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Termijn van levering
Een door SJ Graphics opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Vertraging in uitvoering van de bestelling/opdracht kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. SJ Graphics is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

Kwaliteit
SJ Graphics garandeert dat de door hem geleverde zaken van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap vervaardigd zijn. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door SJ Graphics geleverde zaken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal SJ Graphics deze gebreken herstellen, doen herstellen, de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of de betrokken zaak in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij SJ Graphics geldende of, bij gebreke daarvan, gebruikelijke garantie-voorwaarden; voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit geldt de garantie gedurende drie maanden na aflevering met die beperking dat voor zover SJ Graphics zaken van derden heeft betrokken de garantieverplichting van SJ Graphics niet verder gaat dan deze derde aan hem verstrekt. SJ Graphics zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Auteursrecht en eigendomsrecht

Auteursrechthebbende
SJ Graphics garandeert dat het geleverde door hem is ontworpen.
Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht ten aanzien van de definitieve ontwerpen en opgeleverde werken komen toe aan SJ Graphics. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen SJ Graphics en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht, blijven deze rechten bij SJ Graphics tot op het moment van voltooing van de opdracht, waarna de volledige rechten automatisch overgaan op de opdrachtgever. Voltooing van de opdracht vindt nimmer plaats alvorens de betaling van het overeengekomen honorarium.

Gebruik en licentie

Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met SJ Graphics, verkrijgt hij daarmee het volledige eigendomsrecht van gemaakte ontwerpen.

Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft SJ Graphics de vrijheid om gemaakte ontwerpen te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Honorarium

Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien SJ Graphics door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. SJ Graphics zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. SJ Graphics zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Kosten
Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het volledige eigendomsrecht van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

Betalingsverplichting
Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op de bankrekening van S. Jansen, bij ING, IBAN NL52INGB0001109831, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op deze vervaldag niet betaald is, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire interest verschuldigd gelijk aan 12%, te rekenen vanaf de vervaldag. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Extra kosten
Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door SJ Graphics nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Indien de opdrachtgever een herinnering toegestuurd wordt, zullen administratiekosten aangerekend worden ten belope van van 5,00 EUR per herinneringsmail. Laattijdige betaling door de opdrachtgever geeft tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 25 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

Periodieke betalingen
SJ Graphics heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden aIle door SJ Graphics binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijk akkoord van de opdrachtgever zijn de vorderingen van SJ Graphics op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Annuleren en beëindigen opdracht

Annuleren opdracht bij oplevering originele concepten
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht wenst te annuleren bij de oplevering van de eerste originele concepten, dan kan hij zich beroepen op de garantievoorwaarden van SJ Graphics en is deze tot 30% betaling verplicht. Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door SJ Graphics.

Annuleren opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert in een verder stadium dan de eerste oplevering van originele concepten, dient deze een percentage van het overeengekomen honorarium van SJ Graphics te vergoeden. Dit percentage wordt vastgesteld bij annulering en staat altijd in verhouding tot het reeds geleverde werk. (Met een maximum van 80%). Elke annulering van een opdracht dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door SJ Graphics.

Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van SJ Graphics bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van wilsonafhankelijke omstandigheden, waardoor van SJ Graphics redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft SJ Graphics het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten, en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van SJ Graphics redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft SJ Graphics, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
SJ Graphics kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever besluit om drukwerk zelf te bestellen, draagt deze altijd de volledige verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. SJ Graphics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van SJ Graphics voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het SJ Graphics toekomende honorarium.

Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan SJ Graphics niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Klachten

Bij oplevering
De opdrachtgever dient de werken bij oplevering na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan SJ Graphics. Klachten die niet binnen deze termijn meegedeeld werden, worden niet meer aanvaard. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

Overige bepalingen

Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden SJ Graphics niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover SJ Graphics de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

Juistheid van gegevens
SJ Graphics heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. SJ Graphics aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. SJ Graphics aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van SJ Graphics of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Copyright
Deze website van SJ Graphics is auteursrechtelijk beschermd. SJ Graphics geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door SJ Graphics strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt. SJ Graphics houdt zich het recht voor om de gegevens in een eigen bestand op te slaan en deze gegevens in de toekomst te gebruiken voor gerichte commerciële uitingen.

Disclaimer
SJ Graphics heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. SJ Graphics aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. SJ Graphics aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van SJ Graphics of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien. Deze website van SJ Graphics is auteursrechtelijk beschermd. SJ Graphics geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Alle (persoonlijke) gegevens die u via deze website verstrekt – via formulieren of e-mail – worden door SJ Graphics strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of zonder meer openbaar worden gemaakt.
© 2020, SJ Graphics. Alle rechten voorbehouden.